Tuesday, April 25, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 242: Trí khôn của hổ

Bạn biết đấy, có nhiều lúc trí khôn mà đặt không đúng chỗ thì người ta gọi là thảm hoạ.
Mr. FAP (bộ mới) phần 242: Trí khôn của hổ

No comments:

Post a Comment